На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-Ц-10/25.02.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Ц-10(1)/16.03.2021 г. от Цвета Хараланова Ковачева, пълномощник на ЗК „Ново Железаре“ с пълномощно рег. № 760/09.02.2021 г за допускане на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 52088.101.397 по КККР на с. Ново Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 52088.101.397 по КККР на с. Ново Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува шест нови урегулирани поземлени имота и път: УПИ 101.433 – Производствена и складова дейност, УПИ 101.434 – Производствена и складова дейност, УПИ 101.435 – Производствена и складова дейност, УПИ 101.436 – Производствена и складова дейност, УПИ 101.437 – Производствена и складова дейност, УПИ 101.438 – Производствена и складова дейност и ПИ 101.439 за път, с градоустройствени параметри за зона СМф, с ново свободно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 50%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 40 %  по червени пунктирани линии и котировки в черно за застрояването на приложената скица-предложение, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря, в приложената скица-предложение.

 Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.