ОБЩИНА ХИСАРЯ,  в изпълнение Решение № 147/23.06.2020 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-552/27.07.2020 г. на Кмена на Община Хисаря ще проведе на 18.08.2020 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14, публичен явен търг за продажба и демонтаж  на метална конструкция от двуетажна вила със ЗП – 86.40 кв.м. и рзп-172.80 кв.м., монтирана в УПИ  I – парк, минерална баня и техническа  инфраструктура, кв. 3 по КРП на с. Красново, Красновски бани при начална тръжна цена – 7 900 / седем хиляди и деветстотин / лева без ДДС.

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС до 12.00 часа на деня предхождащ търга.

Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга.

Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ  АД клон Карлово, офис Хисаря.

Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 25.08.2020г.  на същото място и часКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...