ОБЩИНА ХИСАРЯ,в изпълнение Решение № 145/23.06.2020г.  на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-511/27.09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе  на 29.07.2020 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за  продажба на

Апартамент 1/5, вход В, етаж 1 в блок 9 АБ,

състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно  с плош от 8.00 кв.м. и 2.570 % ид.

части от общите части на сградата и правото на строеж

върху мястото, представляващо ПИ 134 по КП на гр.Хисаря, с администрати адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1

Начална тръжна цена в лева без ДДС: 33 250.00

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ  АД клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга. В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 05.08.2020г.  на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...