Община Хисаря, в изпълнение Решение № 604 от 19.07.2022г. на Общински съвет Хисаря,  ще проведе на 12.10. 2022г. от 9:30 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година на останалите свободните след разпределенито по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасища, мери и ливади от ОПФ по кадастралната карта на всички землища на територията на община Хисаря, конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ в Списъци за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023г. Приложение № 1 към заповед № РД-05-753/20.09.2022г. . /пълния списък е публикуван на сайта на Община Хисаря – www.hisar.bg, секция – профил на купувача – търгове/

До участие в търговете се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Началната наемна тръжна цена е в размер на 12.00 (дванадесет) лева на декар годишно за пасища и мери  и 19.00 (деветнадесет) лева на декар годишно за ливади, съгласно Решение № 508/22.02.2022 г. на Общински съвет Хисаря.

Депозита вноска за участие в търга за всеки поземлен имот е в размер на 100 % от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общинска администрация Хисаря.

Тръжна документация се закупува от касата на Общината,  при цена 50.00 /петдесет/ лева с включено ДДС за всеки имот,  до 12:00ч. на деня, предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търгове ще се проведат на 19.10.2022 г. на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.