Община Хисаря, в изпълнение Решение № 604 от 19.07.2022г. на Общински съвет Хисаря,  ще проведе на 12.10. 2022г. от 9:30 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година на останалите свободните след разпределенито по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасища, мери и ливади от ОПФ по кадастралната карта на всички землища на територията на община Хисаря, конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ в Списъци за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023г. Приложение № 1 към заповед № РД-05-753/20.09.2022г. . /пълния списък е публикуван на сайта на Община Хисаря – www.hisar.bg, секция – профил на купувача – търгове/

До участие в търговете се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Началната наемна тръжна цена е в размер на 12.00 (дванадесет) лева на декар годишно за пасища и мери  и 19.00 (деветнадесет) лева на декар годишно за ливади, съгласно Решение № 508/22.02.2022 г. на Общински съвет Хисаря.

Депозита вноска за участие в търга за всеки поземлен имот е в размер на 100 % от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общинска администрация Хисаря.

Тръжна документация се закупува от касата на Общината,  при цена 50.00 /петдесет/ лева с включено ДДС за всеки имот,  до 12:00ч. на деня, предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търгове ще се проведат на 19.10.2022 г. на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...