ОБЩИНА ХИСАРЯ,в изпълнение Решение № 146/23.06.2020г.  на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-517/27.09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе  на 29.07.2020 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за  продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена  в лева
1.УПИ I-361 жил стр. кв.29 по КРП на село Мътеница3 79830 081.00 с ДДС
2.УПИ III-362 жил стр. кв.29 по КРП на село Мътеница11 46690 812.00 с ДДС
3.УПИ IV-363 жил стр. кв.29 по КРП на село Мътеница9 14672 437.00 с ДДС
4.УПИ IV-357 жил стр. кв.26 по КРП на село Мътеница8406 653.00 с ДДС
5.УПИ VI-360 жил стр. кв.26 по КРП на село Мътеница189415 000.00 с ДДС


Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ  АД клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.08.2020г.  на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...