ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 304/16.02.2021 г., Решение № 334/20.04.2021 г., Решение № 349/20.04.2021г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-407/05.02.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 03.06.2021 г. от 11.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” №14,  публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна  цена  в лева без ДДС
1 Поземлен имот 03589.56.102, НТП – нива, с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК,1119815 678.00  
2Поземлен имот 69016.353.69, НТП – нива,  с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА 345320442 838.00  
3Поземлен имот 52088.86.102, НТП – нива,  с. Ново Железаре, м. СЕЛСКА КОРИЯ493870  653 983.00  
4Поземлен имот 48564.11.3, НТП – нива,  с. Михилци, м . СРЕДОКА4499561 553.00  
5Поземлен имот 77270.85.1, НТП – нива, гр. Хисаря, м. ЛИВАДСКО ДЕРЕ-023950959 915.00  
6Поземлен имот 77270.89.3, НТП – нива,  гр. Хисаря, м. ГЕРЕНА-022696740 895.00  
7Поземлен имот 77270.99.2, НТП – нива,  гр. Хисаря, м. КОПАЦИТЕ-021025115 546.00  
8Поземлен имот 77270.86.1, НТП – нива гр. Хисаря, м. СТРУПАНА ЧЕШМА-0299294148 941.00  
9Поземлен имот 77270.184.45, гр. Хисаря, м.БАНЧЕТО-04, НТП – за друг вид застрояване и застроената в него сграда 77270.184.45.1, ЗП – 164 кв.м. брой етажи 1, предназначение:  за битови услуги101050 000.00  
10Поземлен имот № 3120, квартал 25 по КРП на гр. Хисаря, квартал Миромир и застроената в него едноетажна паянтова сграда със ЗП от 32 кв.м.1964 300.00  


Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лв. с включен ДДС за всеки обект до 12.ч. на деня, предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 10.06.2021г. на същото място и час. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00ч. на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00ч. на деня предхождащ търга.

Депозит за участие в търговете в размер на 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...