ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 304/16.02.2021 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-210/05.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 25.03.2021 година от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена без ДДС в лева
 Поземлен имот 03589.56.102 ; НТП – нива с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК, 1119815 678.00
Поземлен имот 69016.353.69; НТП – нива  с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА 345320442 838.00
Поземлен имот 52088.86.102,; НТП – нива  с. Ново Железаре, м. СЕЛСКА КОРИЯ493870  653 983.00
Поземлен имот 81030.213.1; НТП – нива  с. Черничево, м. МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ 1681029 628.00
Поземлен имот 81030.212.29; НТП – нива  с. Черничево, м. МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ1257721 940.00
Поземлен имот 81030.110.6; НТП – нива с. Черничево, м. КОРИЯТА4464578 022.00
Поземлен имот 81030.16.1; НТП – нива  с. Черничево, м. ЛИВАДИТЕ 3126356 177.00
Поземлен имот 81030.301.39; НТП – нива  с. Черничево, м. КЪРА31155 470.00
Поземлен имот 48564.11.3; НТП – нива  с. Михилци, м. СРЕДОКА4499561 553.00
Поземлен имот 77270.83.1; НТП – – овощна градина гр. Хисаря, м. РИБАРНИКА-022967582 922.00
Поземлен имот 77270.85.1;НТП – нива гр. Хисаря, м. ЛИВАДСКО ДЕРЕ-023950959 915.00
Поземлен имот 77270.89.3; НТП – нива  гр. Хисаря, м. ГЕРЕНА-022696740 895.00
Поземлен имот 77270.99.2; НТП – нива  гр. Хисаря, м. КОПАЦИТЕ-021025115 546.00
Поземлен имот 77270.86.1; НТП – нива гр. Хисаря, м. СТРУПАНА ЧЕШМА-0299294148 941.00

 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит за участие в търговете в размер на 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.  Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 01.04.2021 година на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.