ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение на заповед №РД-05-546/21.06.2021 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе на 08.07.2021г. от 9.30ч. в залата на Община Хисаря, ул. ”Ген. Гурко” № 14, публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена  в лева
1 Поземлен имот 03589.56.102 с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК1119815 678.00 без ДДС
2Поземле 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.