Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 153, взето с Протокол № 36/09.12.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нов довеждащ водопровод PE-HD Ф 110 и нова напорна канализация HDPE Ф 315 за захранване на УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващи през ПИ с ИД 77270.503.1938 и 77270.503.9542 в регулация, ПИ 77270.1.272, ПИ 77270.1.274 и ПИ 77270.1.275 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за трасето на уличния водопровод, кафяви линии и надписи за трасето на канализацията и черни пунктири за сервитута на приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, етаж 2-ри, отдел УТ и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 24.12.2021 г. до 24.01.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 110/24.12.2021 г., стр. 42) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...