Общинска администрация Хисаря уведомява  туристическия  бранш на  територията  на  община  Хисаря, че на  21.02.2020  от  11:30 часа   в   СПА хотел  Хисар  ще се  проведе среща  с  министър  Ангелкова .  Каним  всички  собственици  и  управители  на  места  за  настаняване (хотели, почивни станции, къщи за  гости, стаи  за  гости  и  апартаменти  за  гости)  да  присъстват  на  срещата. Ще  бъдат  разгледани  и  обсъдени  въпроси  свързани  с  пристигането   на  немски туристи, които   ще  почиват   по  Немската  здравна  каса .

 ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   ХСАРЯ     

 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.