Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Срок за подаване на заявления 2020г.

Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади се подават до 10 март 2020 г. в деловодството на Общинска администрация Хисаря, гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 14.

Необходими документи:

 1. Заявление по чл.37и, ал.5 и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ
 2. Приложение №1
 3. Приложение №2
 4. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ
  5. Копие от документ за самоличност за физическите лица;
  6. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  7. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
  8. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

Изтеглете целия комплект документи от тук

—>Prilojenie_1_korigiran_2019  

Prilojenie_2

Zaiavlenie_37i_al5_ZSPZZ

Deklaratcia_chl99_PPZSPZZ 

Списъци на имотите за индивидуално ползване с площите и местоположнеието на мерите, пасищата и ливадите на територията на съответните землища в община Хисаря – СписъциКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.