УТВЪРДИЛ: ……..(п)….………

инж. Пенка Ганева 

Кмет на община Хисаря

ПРОТОКОЛ

№ 1

за разпределение на общински мери, пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря

Днес 28.04.2022 г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-240/04.04.2022 г. на Кмета на община Хисаря в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина – Началник отдел „Икономика“

ЧЛЕНОВЕ:

1.   Елена Стойчева Кожухарова – Юрист
2.   Таня Аксимова – Гл. експерт „Общинска собственост“

3.   Мария Кирова– специалист ”Селско стопанство и гори”

4.   Добромир Марковски – Младши юристконсулт

5.   Матея Гудев – Кмет на с. Старосел

6.   Веска Пашкулова – Кмет на с. Паничери

7.   Петър Ненов – Кметски наместник на с. Ново Железаре

8.   Тодор Стоев – Кметски наместник на с. Кръстевич

  9.   Богдан Иванов – Кметски наместник на с. Черничево

10. Цвятко Истилянов – Кмет на с. Красново

11. Петко Палазов – Кметски наместник на с. Мътеница

12. Божана Пампурова – Кметски наместник на с. Михилци

13. Мая Игнатова – Кметски наместник на с. Беловица

14. Недялка Кирева – Кметски наместник на с. Мало Крушево

се събра да разгледа подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти и да разпредели необходимата площ за всеки кандидат за стопанската 2022/2023 година, съгласно чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ от свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, съгласно Решение № 508, взето с протокол №31/22.02.2022 г. на Общински съвет Хисаря.

            На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Преди да започнат работа, членовете на комисията подписаха декларация за свързаност по смисъла на Търговския закон. Установи се, че няма свързани лица по смисъла на ТЗ с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

             В срок до 10 март 2022 година  са подадени  14 /четиринадесет/ броя заявления от собственици и ползватели на животновъдни обекти , както следва :

 1. „АГРОИНВЕСТ – 2010” ООД, ЕИК 202485337, представлявано от Пламен Николаев Лазаров – животновъден обект рег. № 5208850009 (4167-0079), с. Ново Железаре
 2. КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС 98”, представлявана от Атанас Петров Куковски, животновъден обект рег. № 8103000007 (4181-0096), с. Черничево
 3. КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС 98”, представлявана от Атанас Петров Куковски, животновъден обект рег. № 6901620009 (4175-0517), с. Старосел
 4.  „ЕНЕРГОЛЕС КОНСУЛТ“, ЕИК 204229945, представлявано от инж. Кръстю Георгиев Илинчев, животновъден обект рег. № 6901620009 (4175-0517), с. Кръстевич
 5. ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ТАШЕВ, животновъден обект рег. № 5537860023 (4179-0215), с. Паничери
 6. „ЕЗДУЛ 2014“ ЕООД, представлявано от Лазар Илчевски, животновъден обект рег. № 7727020039(4180А-003А), гр. Хисаря
 7. Николай Генчев Нейчев, животновъден обект с рег. № (4179-0297), с. Паничери
 8. ТОСКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА, животновъден обект рег. № (4178-0061), с. Красново
 9. НЕЛИ РАНГЕЛОВА КИРИЛОВА, животновъден обект рег. № (4178-0157), с. Красново
 10. ВЕНИЛИН СТОЯНОВ КОЧАНКОВ, животновъден обект рег. № 4962450001(4176-0020) с. Мътеница
 11. ГЕНО ПЕНИВ ПОПОВ, животновъден обект рег. № (4176-0024), с. Мътеница
 12. Даньо Стоянов Рабаджийски, животновъден обект рег. № (4176-005), с Мътеница
 13. АТАНАСКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, животновъден обект рег. № 0358970021 (4182-0078), с Беловица
 14. ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ, животновъден обект рег. № 4856480002, с. Михилци

            Всичките 14 броя  подадени завления от собственици на животновъдни обекти съдържат необходимите документи и отговарят на изискванията.

            Комисията, като взе предвид броя на постъпилите заявления и определените свободни общински мери, пасища и ливади съгласно Решение № 508, взето с протокол №31/22.02.2022 г. на Общински съвет Хисаря.

Р Е Ш И:

1. Допуска до разпределение всичките 14 подали заявления собственици на животновъдни обекти.

2. Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече:

 от 15 дка. за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или

до 30 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят

 до 20 дка. за  1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и

 до 40 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Комисията определи необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, отразена в таблица – приложение № 1 към протокола.

След определяне на необходимата площ за всеки кандидат, комисията разпредели индивидуално пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, като взе под внимание искането на всеки един заявител за определен имот. Разпределението е отразено в таблица приложение № 2 към протокола –  опис на разпределените пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 г.  

При разпределението по землища присъстваха кметовете и кметски наместници за съответното землище:

Матея Гудев – Кмет на с. Старосел

Веска Пашкулова – Кмет на с. Паничери

Божана Пампурова– Кметски наместник на с. Михилци

Богдан Иванов – Кметски наместник  с. Черничево
Петър Ненов – Кметски наместник  с. Ново Железаре
Тодор Стоев – Кметски наместник  с. Кръстевич

Цвятко Истилянов – Кмет на с. Красново

Петко Палазов – Кметски наместник на с. Мътеница

Мая Игнатова – Кметски наместник на с. Беловица

Недялка Кирева – Кметски наместник на с. Мало Крушево

            Комисията приключи работата си на 28.04.2022 година.

Настоящият протоколът, заедно с приложение № 1 и № 2 към него, следва да се обяви на таблото в адмистративната сграда на община Хисаря, информационните табла на кметствата в с. Черничево, с. Ново Железаре, с. Старосел, с. Паничери и                     с. Кръстевич, с. Михилци, с. Беловица, с. Мътеница, с. Красново, с. Мало Крушево в сградата на Общинска служба Земеделие – Хисаря и  се публикува на интернет страницата на Общината.

Протоколът може да се обжалва в 14-дневен срок пред Районния съд Пловдив. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина      ……….(п)….……..

ЧЛЕНОВЕ:

 1.  Елена Стойчева Кожухарова   ………(п)….………
 •  Таня Аксимова                           ……..(п)….………
 • Мария Кирова                             ……..(п)….………
 • Добромир Марковски                 ……..(п)….………
 • Матея Гудев –  Кмет на с.Старосел                                        …………(п)….…
 • Веска Пашкулова – Кмет на с. Паничери                               ………..(п)….….
 • Петър Ненов – Кметски наместник  на с.Ново Железаре    …………(п)….…..
 • Тодор Стоев – Кметски наместник на с. Кръстевич             ………..(п)….…..
 • Богдан Иванов – Кметски наместник  на с. Черничево                    ……….(п)….……
 1. Цвятко Истилянов – Кмет на с. Красново                              ………..(п)….……
 1. Петко Палазов – Кметски наместник на с. Мътеница           ……….(п)………..
 1. Божана Пампурова – Кметски наместник на с. Михилци       ……..(п)….……
 1. Мая Игнатова – Кметски наместник на с. Беловица              ………(п)….……
 1. Недялка Кирева  – Кметски наместник на с. Мало Крушево  ……..(п)….……

     Данните са заличени на основание чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗЛД  

           


Опис за стопанската 2022 г- Приложение № 1

 Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.