Информация за разпределение на общински мери , пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря

Комисия, назначена със Заповед № РД-05-229/16.03.2020 г. на Кмета на община Хисаря се събра да разгледа подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти и да разпредели необходимата площ за всеки кандидат за стопанската 2020/2021 година съгласно чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ от свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, съгласно Решение № 72, взето с протокол №7/18.02.2020 г. на Общински съвет Хисаря.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Преди да започнат работа членовете на комисията подписаха декларация за свързаност по смисъла на Търговския закон.. Установи се, че няма свързани лица по смисъла на ТЗ с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

В срок до 10 март 2020 година са подадени 8 /осем/ броя заявления от собственици и ползватели на животновъдни обекти , както следва :
1. „ЕЗДУЛ 2014” ЕООД, ЕИК 115855006, представлявано от Лазар Ганчев Илчевски, животновъден обект рег. № 7727020039 (4180А-0031) гр. Хисаря,
2. ИВЕЛИНА КОПЧЕВА СТЕХОВА, животновъден обект рег. № 7727050053 (4180 А – 0034) гр. Хисаря
3. „АГРО ИНВЕСТ – 2010” ООД, ЕИК 2020485337, представлявано от Пламен Николаев Лазаров – животновъден обект рег. № 5208850009 (4167-0079) с .Ново Железаре
4. КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС – 98”, представлявана от Атанас Петров куковски, животновъден обект рег. № 8103000007 (4181-0096) с. Черничево
5. КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС – 98”, представлявана от Атанас Петров куковски, животновъден обект рег. № 6901620009 (4175-0517) с. Старосел
6. „АГРИЗОЛ” ООД, ЕИК 160026125, представлявано от Цоко Петров Сълов, животновъден обект рег. № 3957940016 (4178-0085) с. Красново
7. ИВАНКА ЦОКОВА СЪЛОВА, животновъден обект рег. № 3957950018 (4178-0191) с. Красново
8. „СКАЙ АГРОИНВЕСТ” ООД, ЕИК 203747408, представлявано от Никола Благов Стайков, животновъден обект рег. № 4033360016 (4177-0127) с.Кръстевич
Всичките 8 броя подадените завления от собственици на животновъдни обекти съдържат необходимите документи и отговарят на изискванията.
Комисията, като взе предвид броя на постъпилите заявления и определените свободни общински мери, пасища и ливади съгласно Решение № 72, взето с протокол №7/18.02.2020г. на Общински съвет Хисаря.

Р Е Ш И:

1. Допуска до разпределение всичките 8 подали заявления собственици на животновъдни обекти.
2. Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече:
от 15 дка. за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или
до 30 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
2. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят
до 20 дка. за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и
до 40 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Комисията определи необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, отразена в таблица – приложение № 1 към протокола.
След определяне на необходимата площ за всеки кандидат, комисията разпредели индивидуално пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, като взе под внимание искането на всеки един заявител за определен имот. Разпределението е отразено в таблица приложение № 2 към протокла – опис на разпределените пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 г.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...