На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 30, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 26-00-178/14.02.2022 г. от „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094 за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-140/18.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в ПИ 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на УПИ І-195.487, Производствено-складови дейности и ФЕЦ, определя зона Пп с нискоетажно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 25 %, Кинт. До 1.8, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

– ТИП за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив. 

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...