На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 30, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 26-00-178/14.02.2022 г. от „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094 за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-140/18.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в ПИ 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на УПИ І-195.487, Производствено-складови дейности и ФЕЦ, определя зона Пп с нискоетажно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 25 %, Кинт. До 1.8, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

– ТИП за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 48564.195.487 по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив. 

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.