На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 29, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-К-20/15.02.2022 г. от Кунка Бойнова Малакова за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 77270.188.435 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-139/18.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в ПИ 77270.188.435 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 77270.188.435, м. Урвищата-04 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на УПИ І-188.435, Стопански двор и ФЕЦ, определя зона Смф1 с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 50 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. До 1.0, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

– ТИП за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 77270.188.435 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. 

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...