На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150от ЗУТ, Решение № 32, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-К-21/15.02.2022 г. от Кръстю Васков Калев за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Къща за гости“ в ПИ 1652, кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-194/16.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за къща за гости в ПИ 1652, кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 1652 (идентификатор 77270.503.1652), кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ І-725, УПИ Х-716, УПИ ХІ-715 и УПИ ХІІ-715,716 в кв. 40, и образува нов УПИ Х-1652, жилищно строителство по вътрешните имотни граници на ПИ 1652, променя границите на УПИ І-725 и УПИ ХІ-715, съгласно зелени зачерквания, линии, надписи и щрихи за дворищната регулация, променя уличната регулация за УПИ Х-1652, жилищно строителство съгласно кафяви зачерквания, линии и щрихи, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. До 1.0 съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно, и надписи в син цвят за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

– ТИП за обект „Къща за гости“ в УПИ Х-1652, жилищно строителство, кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив.

 Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...