На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 21, взето с Протокол № 4/03.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 26-00-133/02.02.2022 г. от „ТЕЛЕСИС“ ООД, ЕИК 831909905, представлявано от  Управителя Стоян Аврамов за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 68967.722.13, м. Бялата глина по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-120/14.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия“ в поземлен имот с идентификатор 68967.722.13, м. Бялата глина по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68967.722.13, м. Бялата глина по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на УПИ   І-722.13, летище и фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия, определя зона Тп с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря със схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, съгласувани с експлоатационните дружества и компетентните органи;

– ТИП за изграждане на „Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия в ПИ 68967.722.13, м. Бялата глина по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив. 

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...