На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-40/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 4, взето с Протокол № 1/06.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх. № 94-00-В-340/21.12.2021 г. от Венелин Христов Стоянов, за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и определяне на застрояване с ПУП-ПЗ за част от ПИ 1234 и УПИ V-123, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ V-123 и УПИ VІ-123, и образува нов УПИ V-1234, жилищно застрояване  по имотната граница на ПИ 1234, съгласно зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на уличната регулационна линия към улица с о.т. 43-46-44, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел „УТ“ и може да се разгледа всеки присъствен ден.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...