На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 10, взето с Протокол № 2/13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх. № 94-00-И-3/12.01.2022 г. от Йовко Славов Топалски за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ VII-10, и образува нов УПИ XII-5, за жилищно строителство по имотната граница на ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, изменение на уличната регулационна линия към улица с о.т. 113-118-12, със запазване на уличната регулационна линия към улица с о.т. 4-3-2, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел „УТ“ и може да се разгледа всеки присъствен ден.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...