На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 15, взето с Протокол № 32/13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1269/25.10.2021 г., допълнено от заявления с входящи номера 26-00-1269(1) от 09.12.2021 г. и 26-00-1269(2)/06.01.2022 г. от „ВЕЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 206462357 и Петко Христов Куковски, за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1372 и ПИ 1373, кв. 47 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-106/10.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 1372 и ПИ 1373, кв. 47 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ I-324 и УПИ II-325, и образува нови УПИ I-1372,къща за гости и УПИ II-1373,жилищно строителство като вътрешните регулационни граници следват имотните граници на ПИ 1372 и ПИ 1373,  изменя уличната регулационна линия към улица с о.т. 206-97б-97, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и` в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...