На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 31, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 91-00-38/10.02.2022 г. от Нели Николова Караманова и Юлиян Иванов Тодоров за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 520 (УПИ ІХ-324), кв. 87 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-138/18.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 520 (УПИ ІХ-324), кв. 87 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ ІХ-324 и образува УПИ ІХ-520, жилищно строителство и КОО, определя зона Ц със средноетажно застрояване с височина до 12 м, плътност на застрояване до 50 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. До 2.00, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и` в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...