На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05- Решение № 149, взето с Протокол № 35/02.12.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх. № 94-00-В-340/21.12.2021 г., за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и определяне на застрояване с ПУП-ПЗ за ПИ 1720, кв. 43 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува нов УПИ II -1720,жилищно строителство, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване 40 %, Кинт. 1.0, озеленяване мин. 40 %, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел „УТ“ и може да се разгледа всеки присъствен ден.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...