На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 38, взето с Протокол № 6 от 02.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-191 от 16.02.2022 г. от  „ЕС ВИ ПИ“ ООД, чрез Управитела Стоян Видолов Пашкулов за разрешаване на изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 55378.524.138, местност “Алван дере” по КККР на землище с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Стопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, със Заповед № РД-05-190/15.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 55378.524.138, местност “Алван дере” по КККР на землище с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Стопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, с градоустройствени показатели: етажност до 2 етажа, Н до 7 м, съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12 от 19.11.2019 г. на Общински съвет Хисаря.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта по не подлежи на оспорване.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...