На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 15, взето с Протокол № 32/13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1269/25.10.2021 г., допълнено от заявления с входящи номера 26-00-1269(1)/09.12.2021 г. и 26-00-1269(2)/06.01.2022 г. от „ВЕЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 206462357 за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението за къща за гости на поземлен имот с идентификатор 77270.47.323 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-105/10.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението за къща за гости на ПИ 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ I-47.323, къща за гости по имотни граници, с градоустройствени параметри за зона Жм, със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0 съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...