На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 36, взето с Протокол № 6/02.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Р-21/01.03.2022 г. от Росица Стаева Джинска – Сакутова и Марин Петров Печенков за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 5223 и ПИ 5224, участващи в УПИ ХІ-888, кв. 22 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-195/16.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 5223 и ПИ 5224, участващи в УПИ ХІ-888, кв. 22 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ ХІ-888 и образува два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХІ-5223, жилищно застрояване, и УПИ ХІІІ-5224, жилищно застрояване, кв. 22, като границите на УПИ ХІ-5223, жилищно застрояване следват имотните граници на ПИ 5223, а границите на УПИ ХІІІ-5224, жилищно застрояване следват имотните граници на ПИ 5224, съгласно линии, зачерквания, надписи и щрихи в зелен цвят за дворищната регулация, и линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря..

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...