РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  4  / 16.07.2018г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

1.Заявление вх. № 26-00-502/26.06.2017г. подадено от Теодора Тренева- Шопова, в качеството й на управител на „БАЛКАНТАБАКО” ЕООД, с. Старосел 4175, общ. Хисаря, обл. Пловдив, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • Извършената преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 26-00-502(1)/28.06.2017 г., заявлението подадено от Теодора Тренева- Шопова, в качеството й на управител на „БАЛКАНТАБАКО” ЕООД, с. Старосел 4175, общ. Хисаря, обл. Пловдив е изпратено на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив за съгласуване. С писмо с наш вх. № 24-00-357/15.09.2017г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.
  • Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на община Хисаря на 16.10.2017г. Същото е поставено на информационните табла в Кметство Красново и Кметство Старосел, община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.