РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  6  / 06.12.2018г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

1.Заявление вх. № 26-00-61/17.01.2018г. подадено от Атанас Димитров, в качеството му на управител на „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД-КЛОН БАНЯ, град Баня 4360, общ. Карлово, обл. Пловдив, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи не отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • С Писмо с наш Изх. № 26-00-61(1)/19.01.2018г. от „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД-КЛОН БАНЯ, са изискане документи съгласно чл. 60, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 2, т. 2.
  • С писмо с наш Вх. № 26-00-61(2)/23.03.2018г. и № 26-00-61(3)/04.09.2018г., „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД-КЛОН БАНЯ е представил изискуемите документи в ОбА град Хисаря.
  • Извършена преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 26-00-61(4)/17.09.2018 г. заявлението подадено от Атанас Димитров, в качеството му на управител на „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД-КЛОН БАНЯ, град Баня 4360, общ. Карлово, обл. Пловдив е изпратено на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив за съгласуване. С писмо с наш вх. № № 26-00-61(5)/08.10.2018 г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдви съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...