РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  3  / 02.07.2018г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

1.Заявление вх. № 26-00-503/26.06.2017г. подадено от Теодора Тренева- Шопова, в качеството й на управител на „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, с. Старосел 4175, общ. Хисаря, обл. Пловдив, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • Извършената преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 24-00-503(1)/03.07.2017 г. заявлението подадено от Теодора Тренева- Шопова, в качеството й на управител на „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, с. Старосел 4175, общ. Хисаря, обл. Пловдив е изпратено на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив за съгласуване. С писмо с наш вх. № 24-00-503(4)/19.10.2017г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдви съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.

Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на община Хисаря на 25.10.2017г. Същото е изпратено до кмета на с. Красново и с. Старосел, община Хисаря с писмо наш изх. № 10-00-169 от 25.10.2017г. В законоустановения 14- дневен срок за публично обявление в деловодството на община Хисаря  няма постъпили становища /възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица или организации.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.