РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  5  / 16.07.2018г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

1.Заявление вх. № 26-00-481/19.06.2017г. подадено от Янко Илиен Кръндаров, в качеството си на управител на „ВАЛХАЛА” ЕООД, град София, П.К. 1113, район Изгрев, кв. Изток, ул. «Райко Алексиев» 46А, ет.1, ап.1, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • Извършената преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 26-00-251/22.06.2017 г., заявлението подадено от от Янко Илиен Кръндаров, в качеството си на управител на „ВАЛХАЛА” ЕООД, град София, П.К. 1113, район Изгрев, кв. Изток, ул. «Райко Алексиев» 46А, ет.1, ап.1, е изпратено на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив за съгласуване. С писмо с наш вх. № 24-00-251(1)/12.07.2017г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.
  • Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на община Хисаря на 16.10.2017г. Същото е поставено на информационното табло в Кметство Красново, община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...