РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  7  / 10.12.2018г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

1.Обосновка за водовземане от минерална вода  от Кмета на Община Хисаря;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • Извършена преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 24-00-420(1)/15.10.2018г., Кмета на Община Хисаря изпраща на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив, обосновка за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря за съгласуване. С писмо с наш вх.  № 24-00-420(2)/31.10.2018 г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.
  • Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на община Хисаря на 05.11.2018г. Същото е поставено на информационното табло в Кметство Красново, общ. Хисаря. В законоустановения 14- дневен срок за публично обявление в деловодството на община Хисаря  няма постъпили становища /възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица или организации.
  • Решение № 627, взето с Протокол № 67, състояло се на 15.10.2018г. на заседание на Общински съвет град Хисаря, Баня „Красновски бани” с. Красново, община Хисаря да функционира като общинска баня на управление и разпореждане на Кмета на Община Хисаря.

Решение № 653 взето с Протокол № 70, състояло се на 20.11.2018г. на заседание на Общински съвет град Хисаря, Да бъде издадено Разрешително за водовземане от минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря, на името на ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.