РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  7  / 10.12.2018г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

1.Обосновка за водовземане от минерална вода  от Кмета на Община Хисаря;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • Извършена преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 24-00-420(1)/15.10.2018г., Кмета на Община Хисаря изпраща на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив, обосновка за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря за съгласуване. С писмо с наш вх.  № 24-00-420(2)/31.10.2018 г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.
  • Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на община Хисаря на 05.11.2018г. Същото е поставено на информационното табло в Кметство Красново, общ. Хисаря. В законоустановения 14- дневен срок за публично обявление в деловодството на община Хисаря  няма постъпили становища /възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица или организации.
  • Решение № 627, взето с Протокол № 67, състояло се на 15.10.2018г. на заседание на Общински съвет град Хисаря, Баня „Красновски бани” с. Красново, община Хисаря да функционира като общинска баня на управление и разпореждане на Кмета на Община Хисаря.

Решение № 653 взето с Протокол № 70, състояло се на 20.11.2018г. на заседание на Общински съвет град Хисаря, Да бъде издадено Разрешително за водовземане от минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря, на името на ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...