На основание: Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона зa водите, община Хисаря информира населението за изменение на Разрешително № 31610090/25.01.2016 г. с Решение № РР-4486/19.01.2022 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, от находище „Хисаря“ КЕИ „Банчето-Миромир“, за водоснабдяване на обект  „Спа и голф комплекс“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.  

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтеросаваните страни чрез Директора на БД „ИБР“ пред Административен съд – гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...