Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация град Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено от Директора на БД-ИБР Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31530555/23.04.2020г.

  • Титуляр на Разрешителното: „Берже Тракия” ЕООД, ЕИК 115281935, със седалище и азрес на управление – град Пловдив, ул. „Княз Александър Батенберг” № 36А, ет. 2
  • Цел на водовземането: Промишлено водоснабдяване и Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им
  • Подземно водно тяло: BG3G000000Q013 „Порови води и Кватернер- Горнотракийска низина”
  • Разрешен средноденонощен дебит – Qпр. ср. ден. = 0.68 л/сек. /общо за четирите тръбни кладенеца/
  • Разрешен годишен воден обем Qпр. = 21 600,00 м3/год
  • За промишлено водоснабдяване до 7 200,00 м3/год / до 90 дни годишно/
  • За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им до 14 400,00  м3/год/ до 90 дни годишно/
  • Срок на действие на Разрешителното:

Начална дата:  23.04.2020г.

Крайна дата:   23.04.2025г.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- Пловдив.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Съгласувал:
инж. Цонка Войводинова
Налалник отдел „ЕП”

Изготвил:
инж. Деница Милева
Главен специалист „ООС”
Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.