Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация град Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено от Директора на БД-ИБР Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31530555/23.04.2020г.

  • Титуляр на Разрешителното: „Берже Тракия” ЕООД, ЕИК 115281935, със седалище и азрес на управление – град Пловдив, ул. „Княз Александър Батенберг” № 36А, ет. 2
  • Цел на водовземането: Промишлено водоснабдяване и Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им
  • Подземно водно тяло: BG3G000000Q013 „Порови води и Кватернер- Горнотракийска низина”
  • Разрешен средноденонощен дебит – Qпр. ср. ден. = 0.68 л/сек. /общо за четирите тръбни кладенеца/
  • Разрешен годишен воден обем Qпр. = 21 600,00 м3/год
  • За промишлено водоснабдяване до 7 200,00 м3/год / до 90 дни годишно/
  • За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им до 14 400,00  м3/год/ до 90 дни годишно/
  • Срок на действие на Разрешителното:

Начална дата:  23.04.2020г.

Крайна дата:   23.04.2025г.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- Пловдив.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Съгласувал:
инж. Цонка Войводинова
Налалник отдел „ЕП”

Изготвил:
инж. Деница Милева
Главен специалист „ООС”
Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...