Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря
• Титуляр на разрешителното – ЕООД „Ненко Видолов” 7Н,
• Седалище и адрес на управление – гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 47
• Единен идентификационен номер – BG 115303246,
• Цел на водовземането – „Напояване на трайни насаиедения”,
• Водно тяло/Воден обект – Язовир Кавака – ПИ 55378.1.49, находящ се в м. „Терена” в землището на с. Паничери, общ. Хисаря
• Обект на водоснабдяването – Земеделски земи – 16 броя имоти с трайни насаждения в масив
59, местност Пирянковче по КВС на с. Старо Железаре, Община Хисаря с обща площ 210 086 дка.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...