Ригистри отдел “Икономика”

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ХИСАРЯ до 31. Декември 2019 г.

ИЗТЕГЛИ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ХИСАРЯ до 31 Юли 2020 г.

ИЗТЕГЛИ

Регистър за  категоризираните за места настаняване

ИЗТЕГЛИ

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

ИЗТЕГЛИ

Регистър на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници

ИЗТЕГЛИ

Регистър приватизация

ИЗТЕГЛИ

Регистри отдел „Устройство на територията“
Регистър на обектите, въведени в експлоатация

ИЗТЕГЛИ

Одобрени ПУП 2018

ИЗТЕГЛИ

Регистър на издадените разрешения за строеж в община Хисаря

ИЗТЕГЛИ

Регистри отдел „Административно обслужване“
Списък на издадените общи административни актове в община Хисаря

ИЗТЕГЛИ

Регистър на получените дарения в Община Хисаря за 2019 г.

ИЗТЕГЛИ

Регистър на получените дарения в Община Хисаря за 2018 г.

ИЗТЕГЛИ

Регистър на обществените поръчки 2017г.

ИЗТЕГЛИ

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет-Хисаря мандат 2015-2019 г.

ИЗТЕГЛИ

Регистър достъп до обществена информация

ИЗТЕГЛИ

стр 1 | стр.2Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.