Ригистри отдел “Икономика”

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ХИСАРЯ до 31. Декември 2019 г.

ИЗТЕГЛИ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ХИСАРЯ до 31 Юли 2020 г.

ИЗТЕГЛИ

Регистър за  категоризираните за места настаняване

ИЗТЕГЛИ

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

ИЗТЕГЛИ

Регистър на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници

ИЗТЕГЛИ

Регистър приватизация

ИЗТЕГЛИ

Регистри отдел „Устройство на територията“
Регистър на обектите, въведени в експлоатация

ИЗТЕГЛИ

Одобрени ПУП 2018

ИЗТЕГЛИ

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.