РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

 1. Кметът на община Хисаря не е длъжен да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.
 2. Редът определен за предоставяне на достъп до обществена информация, извън случаите на следващата точка се използва и за предоставяне на повторно използване на информация.
 3. Не се предоставя за повторно използване информация:
 • чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на общинската администрация при Община Хисаря, съгласно закона, устройствен акт или устав и/ или акт, с който е възложена обществената задача;
 • която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
 • която е събрана или създадена от обществени радио и телевизонни оператори или техните регионални центрове;
 • собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеките на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултатите от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;
 • представляваща класифицирана информация;
 • съдържаща статистически тайни, събиране и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;
 • съдържа производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закона;
 • за получаване на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;
 • представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
 • съдържаща лични данни, чието повторно изполване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни;

        4. В случаите по т. 3 за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

5. При надделяващ обществен интерес общината предоставя за повторно използване информацията, съдържаща производствена или търговска тайна.

 6. В случите по т. 5 общината може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.

 7. Информация за повторно ползване се предоставя чрез писмено заявление – Приложение № 1 от “Вътрешните правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация”.

8. Когато заявлението е постъпило по електронен път (имейл, чрез уеб сайта на общината) се отговаря задължително чрез електронна поща.

9. Информацията за повторното използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, съгласно Глава 6 от настоящите Вътрешни правила.

10. При постъпило заявление за повторно предоставяне на информация компетентните длъжностни лица отговарят на заявителя в срок от 14 дни от постъпването му.

11. В случаите, когато искането за повторно използване на информация се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по т. 3 може да бъде удължен с 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

12. Отказът за предоставяне на информация за повторно използване се мотивира.

13. Отказ може да се направи в случаите, когато;

 • закон забранява предоставянето на поисканата информация;
 • искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ.

14. Отказът по т. 3 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ поради наличие на права на интелектуална собственост, организацията от обществения сектор посочва физическото или юридическото лице, което притежава правата, ако то е неизвестно, или лицето от което организацията от обществения сектор е получила информацията, и разрешението да я позлва. Библиотеката, включително библиотеките на висшите училища, музеите и архивите, не са задължени да посочват тези лица.

15. Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.    

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ Приложение 1Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.