С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за резултатите от провеждането на втори етап – „Интервю с допуснатите кандидати” на обявен конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН – Хисаря

Днес, 11.03.2022г.  от  09:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет          – Хисаря се проведе втори етап  „интервю с допуснатите кандидати от обявения със Заповед № РД – 05 – 150 / 22.02.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря, област Пловдив.

В изпълнение на Заповед № РД – 05 – 152 / 24. 02. 2022г. на Кмета на община Хисаря  с настоящото съобщение се обявяват резултатите от проведеното интервю с допуснатите кандидати, както следва:  

Комисията, назначена със Заповед № РД – 05 – 152 / 24.02.2022г. на Кмета на община Хисаря  одобрява следните кандидати, които да бъдат включени в „банка кадри”, към МКБППМН Хисаря, които имат необходим опит и общообразователна подготовка за работа, като обществени възпитатели.

Списък на обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря:

1.Минка Маринова Макавеева- Кочанкова, със заявление вх. № 94–00–М–79 / 04. 03. 2022г.
2.Цветелина Стефанова Пенева, със заявление вх. № 94-00-Ц-20 / 24. 02. 2022г.
3.Евгения-Генка Георгиева Стехова- Тепавичарова, със заявление вх. № 94-00-Е-17/01.03.2022г.
4.Стоянка Георгиева Вълчева, със заявление вх.№ 94-00- С-68/02. 03. 2022г.
5.Генка Стоилова Филчева, със заявление вх. № 94-00-Г-53/02. 03. 2022г.
6.Цветана Стоилова Боненска, със заявление вх. № 94-00-Ц-23/02 .03. 2022г.
7.Мария Иванова Главчева, със заявление вх. № 94-00-М-76/ 02.03.2022г.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА    /П/                                                                                     

Заместник-кмет на Община Хисаря,

Председател на Комисия, назначена със Заповед № РД – 05 –152 / 24.02.2022г. на Кмета на Община Хисаря,

Председател на МКБППМН – ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.