С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за резултатите от провеждането на втори етап – „Интервю с допуснатите кандидати” на обявен конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН – Хисаря

Днес, 11.03.2022г.  от  09:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет          – Хисаря се проведе втори етап  „интервю с допуснатите кандидати от обявения със Заповед № РД – 05 – 150 / 22.02.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря, област Пловдив.

В изпълнение на Заповед № РД – 05 – 152 / 24. 02. 2022г. на Кмета на община Хисаря  с настоящото съобщение се обявяват резултатите от проведеното интервю с допуснатите кандидати, както следва:  

Комисията, назначена със Заповед № РД – 05 – 152 / 24.02.2022г. на Кмета на община Хисаря  одобрява следните кандидати, които да бъдат включени в „банка кадри”, към МКБППМН Хисаря, които имат необходим опит и общообразователна подготовка за работа, като обществени възпитатели.

Списък на обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря:

1.Минка Маринова Макавеева- Кочанкова, със заявление вх. № 94–00–М–79 / 04. 03. 2022г.
2.Цветелина Стефанова Пенева, със заявление вх. № 94-00-Ц-20 / 24. 02. 2022г.
3.Евгения-Генка Георгиева Стехова- Тепавичарова, със заявление вх. № 94-00-Е-17/01.03.2022г.
4.Стоянка Георгиева Вълчева, със заявление вх.№ 94-00- С-68/02. 03. 2022г.
5.Генка Стоилова Филчева, със заявление вх. № 94-00-Г-53/02. 03. 2022г.
6.Цветана Стоилова Боненска, със заявление вх. № 94-00-Ц-23/02 .03. 2022г.
7.Мария Иванова Главчева, със заявление вх. № 94-00-М-76/ 02.03.2022г.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА    /П/                                                                                     

Заместник-кмет на Община Хисаря,

Председател на Комисия, назначена със Заповед № РД – 05 –152 / 24.02.2022г. на Кмета на Община Хисаря,

Председател на МКБППМН – ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...