Днес, 10.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе втори етап „събеседване с допуснатите кандидати” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря, област Пловдив.

Следва в приложениетоКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...