С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 07. 03. 2022г.  от  14:30 часа, в сградата на Общинска администрация Хисаря се проведе първият етап –  „подбор по документи от обявения със Заповед № РД – 05 – 150 / 22. 02. 2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря, област Пловдив.

На първия етап от обявения  конкурс, комисията, назначена със Заповед № РД – 05 – 152 / 24. 02. 2022г. на Кмета на община Хисаря за извършване на подбор на подадените заявления и документи на кандидатите за заемане на длъжността „Обществен възпитател” към МКБППМН – Хисаря заседава в пълен състав, с което е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения.                                                      

В  изпълнение на горепосочената заповед, комисията разгледа и извърши проверка за наличието и редовността на подадените общо 8 броя (осем) заявления за участие в конкурса заедно с приложените към тях документи и единодушно реши:

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА – «ИНТЕРВЮ», СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

  1. Минка Макавеева, със заявление вх. № 94–00–М–79 / 04. 03. 2022г.;
  2. Цветелина Пенева, със заявление вх. № 94-00-Ц-20 / 24. 02. 2022г.;
  3. Евгения-Генка Георгиева Стехова- Тепавичарова, със заявление вх. № 94-00-Е-17/01.03.2022г.;
  4. Стоянка Георгиева Вълчева, със заявление вх.№ 94-00- С-68/02. 03. 2022г.;
  5. Генка Стоилова Филчева, със заявление вх. № 94-00-Г-53/02. 03. 2022г.;
  6. Цветана Стоилова Боненска, със заявление вх. № 94-00-Ц-23/02 .03. 2022г.;
  7. Мария Иванова Главчева, със заявление вх. № 94-00-М-76/ 02.03.2022г.;

Вторият етап от конкурса – „интервю с допуснатите кандидати, ще се проведе на 11. 03. 2022г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ №14.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за втория етап – събеседване, са:

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 13 от 14 февруари 1958г. последно изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019г.);

Статут на обществения възпитател

Етичен кодекс на работещите с децаКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.