С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., последващо изменение и допълнение, община Хисаря информира населението за издадено по реда на чл.73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т.3 от РИОСВ – Пловдив Решение за дейности с отпадъци № 09-ДО-945-03/12.06.2020 г. на „ЗАПРЯНОВИ 03” ООД, ЕИК 115816551, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” № 5, за извършване на дейности по третиране на отпадъци: Площадка № 2, с местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар).

Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...