На основание : чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 31 ал. 6 от Закона за биологично разнообразие, чл. 37, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, също и становище на Регионална здравна инспекция Пловдив, Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за издадено Решение от РИОСВ- Пловдив № ПВ-ЕО-8/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците в Община Хисаря за периода 2022 – 2027 г.“ Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив, пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя – Общинска администрация гр. Хисаря, в 14-дневен срок от 23.03.2022 г. до 06.04.2022 г.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...