На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище № ПО-12-6-1/04.04.2022 г. от ОД „Земеделие“ Пловдив, Решение № 59 взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-120/19.04.2022 г. от Сияна Георгиева Дишкелова, за разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 68967.52.27, местност “Новините”, по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, със Заповед № РД-05-319/1105.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за ПУП-ПЗ за застрояване по Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земи без промяна на предназначението за ПИ 68967.52.27, местност “Новините”, по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, с ново нискоетажно застрояване за обект „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника, механизация и инвентар“ с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 2 етажа, плътност до 20 %, Кинт. до 0.4, в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...