Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции за имоти с идентификатори: 

77270.3.908, 77270.3.987; 77270.6.15, 77270.6.16; 77270.182.58, 77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, 77270.182.65, 77270.182.66, 77270.182.67, 77270.182.68, 77270.182.69, 77270.182.71, 77270.182.72, 77270.182.73, 77270.182.74, 77270.182.75, 77270.182.76, 77270.182.77, 77270.182.78, 77270.182.88; 77270.189.1, 77270.189.2, 77270.189.3, 77270.189.4, 77270.189.5, 77270.189.7, 77270.189.8, 77270.189.9, 77270.189.13, 77270.189.16, 77270.189.17, 77270.189.18, 77270.189.19, 77270.189.44, 77270.189.45, 77270.189.87; 77270.190.1, 77270.190.2, 77270.190.3, 77270.190.4, 77270.190.5, 77270.190.6, 77270.190.7, 77270.190.8, 77270.190.9, 77270.190.10, 77270.190.11, 77270.190.93, 77270.190.94, 77270.190.95, 77270.190.96; 77270.194.170, 77270.194.204, 77270.194.230; Полски пътища с идентификатори 77270.1.466, 77270.182.433, 77270.188.22, 77270.188.23, 77270.189.83, 77270.189.387, 77270.190.151, 77270.190.153, 77270.194.160, 77270.194.400, по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.