ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 286/19.01.2021 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-125/05.02.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе  на 25.02.2021 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за  продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена с ДДС в лева
1.УПИ ХI- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери7805 616.00
2.УПИ ХIII- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери8736 286.00
3.УПИ ХIV- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери10117 280.00
4.УПИ ХV- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери7205 184.00

 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 04.03.2021 година  на същото място и час. За вторите търговетръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на 02.03.2021 година, оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на 02.03.2021 година, заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа  на 02.03.2021 година.

Депозит за участие в търговете  в размер на 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ  АД клон Карлово, офис Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...