ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 286/19.01.2021 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-125/05.02.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе  на 25.02.2021 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за  продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена с ДДС в лева
1.УПИ ХI- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери7805 616.00
2.УПИ ХIII- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери8736 286.00
3.УПИ ХIV- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери10117 280.00
4.УПИ ХV- общински, квартал 97 по КРП на село Паничери7205 184.00

 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 04.03.2021 година  на същото място и час. За вторите търговетръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на 02.03.2021 година, оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на 02.03.2021 година, заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа  на 02.03.2021 година.

Депозит за участие в търговете  в размер на 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ  АД клон Карлово, офис Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.