На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Заповед № РД-05-998/25.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 42, взето с Протокол № 8/10.03.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-М-74/28.02.2022 г. от Мария Петрова Упинова, е допуснат проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-103 (ПИ с идентификатор 77270.501.3067), кв. 18 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ І-103, променя уличната регулация към улица с осови точки 44-63 по имотната граница на ПИ 3067, образува УПИ І-3067, жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 3067, съгласно зелени зачерквания, надписи и щрихи за дворищната регулация, кафяви зачерквания, линии и щрихи за уличната регулация, с нискоетажно застрояване, определя зона Жм с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, минимално озеленяване 40 %, Кинт. до 1.0, с отстояния 5 (пет) метра от уличните регулационни линии към улица с осови точки 44-63, отстояния 3 (три) метра от уличните регулационни линии към улица с осови точки 44-46, съгласно червени пунктирани линии, котировки в черно и корекции в зелено, и надписи в синьо в матрицата за застрояване, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...