На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, Решение № 45, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. вх. № 94-00-Е-5-(2)/29.03.2022 г. от Елена Момчилова Кокалова, Мими Момчилова Илиева, Елена Стайкова Христозова, Лиляна Николова Должева, Стайко Иванов Должев, Николай Иванов Должев, Мария Нешева Влаева, Петя Петьова Петкова, Даниела Петьова Петкова, за разрешаване на изработване на проект на ПУП-ПР за ПИ № 517 в кв. 50 по плана на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-258/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за поземлен имот № 517 в кв. 50 по плана на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на три нови урегулирани поземлени имота – УПИ І-517, УПИ ІІ-517 и УПИ ІІІ-517, кв. 50 по плана с. Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив.

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...