На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 464, взето с Протокол № 27 от 23.11.2021 г. на ОбС Хисаря, Заповед № РД-05-1047/13.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 63, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-175 от 14.02.2022 г. от „Акота системс“ ЕООД, ЕИК 204197643 с управител Апостол Емилов Котасов, чрез пълномощник Ралица Руменова Котасова, с пълномощно рег. № 375 от 18.01.2021 г., за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 274, кв. 12 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-345 от 20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-274 и УПИ XVI-274, кв. 12 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ XVII-274 и УПИ XVI-274 и образува нов УПИ XX-274, жилищно застрояване, по имотните граници на ПИ 274, и изменение на уличната регулация на улица с о.т. 46 – 47, като  прекъсва улица с о.т. 47-46 и създава тупикова улица с о.т. 46а – 46, съгласно зачерквания, щрихи и линии в кафяв цвят за уличната регулация и съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в зелен цвят за регулацията на УПИ XX-274, жилищно застрояване, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. До 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.