На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 464, взето с Протокол № 27 от 23.11.2021 г. на ОбС Хисаря, Заповед № РД-05-1047/13.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 63, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-175 от 14.02.2022 г. от „Акота системс“ ЕООД, ЕИК 204197643 с управител Апостол Емилов Котасов, чрез пълномощник Ралица Руменова Котасова, с пълномощно рег. № 375 от 18.01.2021 г., за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 274, кв. 12 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-345 от 20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-274 и УПИ XVI-274, кв. 12 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ XVII-274 и УПИ XVI-274 и образува нов УПИ XX-274, жилищно застрояване, по имотните граници на ПИ 274, и изменение на уличната регулация на улица с о.т. 46 – 47, като  прекъсва улица с о.т. 47-46 и създава тупикова улица с о.т. 46а – 46, съгласно зачерквания, щрихи и линии в кафяв цвят за уличната регулация и съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в зелен цвят за регулацията на УПИ XX-274, жилищно застрояване, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. До 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...