На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 47 взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Н-88/30.03.2022 г. от Никола Менчев Менчев за разрешаване на изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03589.39.38 по КККР на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението за ФЕЦ, със Заповед № РД-05-261/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03589.39.38 по КККР на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на УПИ І-39.38, за ФЕЦ, определя зона Смф1 с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 50 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. До 1.0, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...