На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-667/27.07.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 50, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 26-00-370/01.04.2022 г. от „ПАЛАС КЛУБ“ ООД за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 362, кв. 43 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, допуска проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 362, кв. 43 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, като в границите на кв. 43 образува УПИ I-жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 362 и УПИ ІІ-жилищно застрояване по зелени линии, зачерквания, надписи и щрихи за дворищнта регулацията, изменя уличната регулационна линия на УПИ I-жилищно застрояване към улица с о.т. 90-91-92 по имотната граница на ПИ 362, съгласно зачерквания, щрихи и линии в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...