На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище № ПО-12-6-1/04.04.2022 г. от ОД „Земеделие“ Пловдив, Решение № 59 взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-120/19.04.2022 г. от Сияна Георгиева Дишкелова, за разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 68967.52.27, местност “Новините”, по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, със Заповед № РД-05-319/1105.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за ПУП-ПЗ за застрояване по Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земи без промяна на предназначението за ПИ 68967.52.27, местност “Новините”, по КККР на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, с ново нискоетажно застрояване за обект „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника, механизация и инвентар“ с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 2 етажа, плътност до 20 %, Кинт. до 0.4, в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...