На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № РД-05-998/25.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 62, взето с Протокол № 12 от 12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-М-74/28.02.2022 г. от Мария Петрова Упинова за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-103 (ПИ с идентификатор 77270.501.3067), кв. 18 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-344 от 20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-103 (ПИ с идентификатор 77270.501.3067), кв. 18 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ   І-103, променя уличната регулация към улица с осови точки 44-63 по имотната граница на ПИ 3067, образува УПИ І-3067, жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 3067, съгласно зелени зачерквания, надписи и щрихи за дворищната регулация, кафяви зачерквания, линии и щрихи за уличната регулация, с нискоетажно застрояване, определя зона Жм с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, минимално озеленяване 40 %, Кинт. до 1.0, с отстояния 5 (пет) метра от уличните регулационни линии към улица с осови точки 44-63, отстояния 3 (три) метра от уличните регулационни линии към улица с осови точки 44-46, съгласно червени пунктирани линии, котировки в черно и корекции в зелено, и надписи в синьо в матрицата за застрояване, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.